Ramowy program szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat

Wstęp

Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat.
Służą przygotowaniu jego uczestników do samodzielnego wykonywania czynności związanych z podstawową obsługą komputera i wykorzystaniem sieci Internet w zakresie korzystania z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura.

Według przygotowanego przez Komisję Europejską Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) z roku 2019, zaledwie 46% Polaków posiada podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe; tak więc 54% nie ma ich wcale albo prawie wcale. Tymczasem, według opublikowanego w grudniu 2016 roku przez Schoolnet i DIGITALEUROPE The e-skills Manifesto, ok. 90% stanowisk pracy wymaga co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych, luka kompetencyjna jest więc bardzo duża!

Ramowy scenariusz szkoleń

Cele szczegółowe
szkolenia
Uczestnik/czka szkolenia będzie potrafił/a:

 • wyszukiwać informacje online, korzystając z różnych wyszukiwarek internetowych,
 • wyrazić swoje potrzeby informacyjne, selekcjonować właściwe informacje pośród wyników wyszukiwania, porównywać i oceniać ich wiarygodność,
 • zapisywać pliki i treści (teksty, zdjęcia, muzykę, pliki wideo, strony internetowe itp.),
 • organizować zapisane pliki i treści oraz nimi zarządzać,
 • kontaktować się z innymi osobami za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej (telefony komórkowe, messenger, poczta elektroniczna) stosując zaawansowane funkcje tych narzędzi,
 • dzielić się plikami i treściami z innymi osobami za pośrednictwem prostych narzędzi (poczta elektroniczna, przesyłanie załączników).
 • tworzyć i utrzymywać kontakty w sieci, uczestniczyć w wymianie informacji – networking,
 • wykorzystywać TIK w dostępie do usług publicznych,
 • aktywnie korzystać z podstawowych funkcjonalności usług online (urząd, szpital, bankowość, usługi e-governance),
 • tworzyć i zmieniać wyniki pracy zespołowej, korzystając z prostych narzędzi współpracy online,
 • stosować podstawowe normy obowiązujące w kontaktach online oraz zasady netykiety we własnych zrachowaniach,
 • kształtować własną tożsamość wirtualną i śledzić swoje ślady w sieci, będzie znał/a zalety i zagrożenia związane z tożsamością cyfrową,
 • dzielić się pewnymi informacjami osobowymi (swoimi lub innych osób) w środowisku sieciowy,
 • tworzyć proste treści cyfrowe (tekst, tabela, obrazy, nagrania audio itp.),
 • wykorzystać podstawową wiedzę na temat praw autorskich i własności intelektualnej,
 • zmieniać funkcje oprogramowania i aplikacji (ustawienia podstawowe), wprowadzić zmiany do oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane, podstawowe zmiany w programach).
 • wdrożyć podstawowe czynności, aby chronić swoje urządzenie (na przykład używać oprogramowania antywirusowego, stosować hasła).
 • unikać cyberprzemocy, będzie wiedział/a, że nowe technologie mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie, jeśli są używane niewłaściwie.
 • chronić siebie i innych przed cyberprzemocą, będzie rozumiał ryzyka dla zdrowia wynikające z korzystania z TIK (od ergonomii do uzależnienia od technologii),
 • oszczędzać energię,
 • poprosić o wsparcie techniczne, kiedy TIK nie działają zgodnie z oczekiwaniami albo kiedy korzysta z nowych programów, urządzeń lub aplikacji.
Metody szkoleniowe/ realizacji
 • Pokazy
 • Wykłady – prezentacje
 • Ćwiczenia
 • Zadania do wykonania – praca samodzielna
 • Zadania do wykonania – praca zespołowa
Środki dydaktyczne
 • Prezentacja (rzutnik)
 • Komputery, laptopy, tablety
 • Testy on-line
 • Elektroniczne materiały do ćwiczeń
 • Egzemplarze podstawowych części komputerowych (dyski, porty, płyta główna itp.) oraz narzędzi IT (skaner, drukarka, kartridż, hub itp.)
 • Podręczniki
Sposób walidacji
 • Ćwiczenia sprawdzające
 • Egzamin sprawdzający – wewnętrzny
Zajęcia Tematyka Liczba godzin Obszar i kompetencje
Zajęcia 1. Narzędzia do przeglądania stron internetowych.
Korzystanie z przeglądarek internetowych.
Przeglądanie stron instytucji administracji, zdrowia, bankowości, kultury.
2 Informacja
1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
1.2 Ocena informacji
Zajęcia 2. Otwieranie stron internetowych, poruszanie się między stronami.
Narzędzia i ustawienia przeglądarki internetowej.
2 Informacja
1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
Zajęcia 3.
Wyszukiwarka internetowa, popularne wyszukiwarki.
Wyszukiwanie informacji, kryteria i opcje wyszukiwania.
2 Informacja
1.2 Ocena informacji
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
Zajęcia 4. Selekcjonowanie i krytyczna ocena informacji.
Zapisywanie informacji.
Pobieranie i zapisywanie tekstów, zdjęć, muzyki, plików wideo oraz stron internetowych.
2 Informacja
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
Zajęcia 5. Komunikacja elektroniczna, publikacja i udostępnianie treści – blogi, mikrologii, podcasty.
Narzędzia komunikacji internetowej.
2 Komunikacja
2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
Zajęcia 6. Pojęcie poczty elektronicznej (e-mail) i jej wykorzystanie.
Obsługa poczty elektronicznej.
2 Komunikacja
2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
Zajęcia 7. Dzielenie się informacjami z użytkownikami sieci, platformy współpracy.
Korzystanie z podstawowych usług on-line.
2 Komunikacja
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami
2.3 Aktywność obywatelska online
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Zajęcia 8. Korzystanie z usług w zakresie administracji, zdrowia, bankowości, kultury.
Netetykieta. Tożsamość cyfrowa.
2 Komunikacja
2.3 Aktywność obywatelska online
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Zajęcia 9. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy.
Edycja dokumentów, modyfikacja i integracja treści.
2 Tworzenie treści
3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
Zajęcia 10. Formatowanie treści dokumentów.
Tworzenie multimedialnych treści cyfrowych – grafika, nagrania audio, video.
2 Tworzenie treści
3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
Zajęcia 11. Zapisywanie treści, w tym treści multimedialnych w różnych formatach.
Tworzenie własnego przekazu z wykorzystaniem istniejących treści związanego z administracją, zdrowiem, bankowością lub kulturą.
2 Tworzenie treści
3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
Zajęcia 12. Prawa autorskie, własność intelektualna. Licencje.
Ustawienia i programowanie aplikacji.
2 Tworzenie treści
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie
Zajęcia 13. Bezpieczeństwo urządzeń i danych.
Ochrona własnych danych osobowych i innych osób.
2 Bezpieczeństwo
4.1 Narzędzia służące ochronie
4.2 Ochrona danych osobowych
Zajęcia 14. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Skutki korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla środowiska naturalnego.
2 Bezpieczeństwo
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
4.4 Ochrona środowiska
Zajęcia 15. Rozwiązywanie problemów technicznych i systemowych.
Narzędzia do rozwiązywania problemów technicznych i systemowych.
2 Rozwiązywanie problemów
5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Rola prowadzącego – trenera

Trener – posiada kompetencje:

 • z zakresu komunikacji i prezentacji,
 • kompetencje interpersonalne z zakresu elementów psychologii społecznej, motywacji, świadomości oczekiwań wobec sytuacji szkoleniowej,
 • tworzenie warunków uczenia się innych,
 • projektowanie procesu szkoleniowego, w tym zastosowania metod i technik szkoleniowych,
 • z zakresu prowadzenie szkolenia, w tym podstawowe metody szkoleniowe (miniwykład, dyskusja, studium przypadku, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie wdrożeniowe),
 • z zakresu ewaluacji procesu szkoleniowego.

Trener w szczególności:

 • analizuje potrzeby szkoleniowe,
 • projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu, w którym dysponuje odpowiednim wykształceniem,
 • aktywnie i adekwatnie reaguje na zjawiska procesowe podczas zajęć,
 • stosuje zaawansowane techniki i metody szkoleniowe elastycznie i konstruktywnie reaguje w trudnych sytuacjach szkoleniowych,
 • stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia,
 • motywuje i aktywizuje stosując odpowiednie techniki.

Rola uczestnika – Ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia. Uczestniczy w procesie uczenia się, a w szczególności:

 • przyjmuje rolę badacza,
 • przyjmuje rolę odkrywcy,
 • przyjmuje rolę eksperymentatora.

Scenariusz 1.

Tematyka:
Narzędzia do przeglądania stron internetowych. Korzystanie z przeglądarek internetowych.
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie przeglądania stron internetowych

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi do przeglądania stron internetowych,
kształtowanie umiejętności przemieszczania się między stronami
kształtowanie umiejętności ustawienia przeglądarki internetowej

Rola prowadzącego – trenera:
Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:
Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.
Formy pracy: zespołowa, indywidualna
Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Narzędzia do przeglądania stron internetowych.
Wykład na temat sieci Internet, podstawowych pojęć, przeglądarki. Identyfikacja ogólnie znanych przeglądarek. Otwieranie i zamykanie przeglądarki internetowej, aktywacja linków (hyperlinków), otwieranie, zamykanie i przełączanie się pomiędzy kartami i oknami. Praktyczne ćwiczenia w przeglądaniu stron internetowych.

2. Korzystanie z przeglądarek internetowych. Przeglądanie stron instytucji administracji, zdrowia, bankowości, kultury.
Charakterystyka różnych aktywności internetowych: przeglądanie stron internetowych, zakupy, nauka, publikacje, korzystanie z usług bankowych i serwisów różnych urzędów, kultura, rozrywka, komunikacja.
Praktyczne ćwiczenia w przeglądaniu stron instytucji administracji, zdrowia, bankowości, kultury.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bar-dziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia po-przez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.
Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 2.

Tematyka:
Otwieranie stron internetowych, poruszanie się między stronami.
Narzędzia i ustawienia przeglądarki internetowej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie przeglądania stron internetowych

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności otwierania stron internetowych,
kształtowanie umiejętności przemieszczania się między stronami
kształtowanie umiejętności ustawienia przeglądarki internetowej

Rola prowadzącego – trenera:
Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:
Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.
Formy pracy: zespołowa, indywidualna
Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Otwieranie stron internetowych, poruszanie się między stronami.
Ćwiczenia w poruszaniu się pomiędzy stronami: wstecz, dalej, strona domowa. Wykorzystanie w ćwiczeniach stron instytucji administracji, zdrowia, bankowości, kultury. Wypełnianie, przesyłanie formularz internetowych.

2. Narzędzia i ustawienia przeglądarki internetowej.
Pokaz i wykład na temat okna przeglądarki i ustawień programu, wyświetlania i ukrywania pasków narzędzi, przywracania i minimalizacji wstążki. Usuwanie historii, internetowych plików tymczasowych i zapisanych danych formularzy. Obsługa zakładek. Ustawianie strony domowej przeglądarki, dopuszczanie i blokowanie wyskakujących okienek (pop–up) i cookie. Ćwiczenia w dokonywaniu ustawień przeglądarki.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości dostoso-wania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bar-dziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia po-przez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.
Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 3.

Tematyka:
Wyszukiwarka internetowa.
Wyszukiwanie informacji, kryteria i opcje wyszukiwania.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi do wyszukiwania informacji,
kształtowanie umiejętności definiowania kryteriów wyszukiwania

Rola prowadzącego – trenera:
Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:
Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Wyszukiwarka internetowa, popularne wyszukiwarki.
Wykład i pokaz – wyjaśnienie pojęcia wyszukiwarki i identyfikacja popularnych wyszukiwarek. Praktyczne ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji.

2. Wyszukiwanie informacji, kryteria i opcje wyszukiwania.
Praktyczne ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji przy wykorzystaniu słowa kluczowego lub frazy. Uszczegóławianie wyszukiwania przy wykorzystaniu zaawansowanych parametrów: dokładna fraza, data, język, typ pliku. Wyszukiwanie informacji w encyklopedii internetowej lub słowniku.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości dostoso-wania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bar-dziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia po-przez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.
Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 4.

Tematyka:

Selekcjonowanie i krytyczna ocena informacji.
Zapisywanie informacji.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi do wyszukiwania informacji,
kształtowanie umiejętności definiowania kryteriów wyszukiwania
kształtowanie umiejętności zapisywania wyszukanych informacji

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Selekcjonowanie i krytyczna ocena informacji.

Pogadanka – uzasadnienie potrzeby krytycznej oceny treści stron internetowych, charakterystyka czynników determinujących wiarygodność stron internetowych: autor, referencje, zaktualizowana zawartość. Stosowność informacji dostępnych w Internecie i ich dopasowanie do odpowiednich grup użytkowników.
Ćwiczenia w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i ocenie informacji.

2.Zapisywanie informacji. Pobieranie i zapisywanie tekstów, zdjęć, muzyki, plików wideo oraz stron internetowych.
Ćwiczenia praktyczne w kopiowaniu tekstów, obrazów, adresów url w inne miejsce typu: dokument, e-mail. Pobieranie i zapisywanie znalezionych tekstów, zdjęć, muzyki, plików wideo oraz całych stron internetowych.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 5.

Tematyka:
Komunikacja elektroniczna, publikacja i udostępnianie treści.
Narzędzia komunikacji internetowej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi komunikacji internetowej
kształtowanie umiejętności publikacji i udostępnianie treści

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Komunikacja elektroniczna, publikacja i udostępnianie treści.
Dyskusja – społeczność internetowa (wirtualna ), ochrona przed szkodliwym działaniem portali społecznościowych. Wykład na temat komunikacji elektronicznej, sposobów publikacji i udostępniania treści przez użytkowników: blogi, mikrologii, podcasty, obrazy, pliki audio i wideo. Praktyczne ćwiczenia.

2. Narzędzia komunikacji internetowej.
Wyjaśnienie pojęć komunikatora (Instant Messaging, IM), SMS, MMS, VoIP. Dobre praktyki podczas korzystania z komunikacji elektronicznej.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 6.

Tematyka:
Poczta elektroniczna i jej wykorzystanie.
Obsługa poczty elektronicznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania poczty elektronicznej.

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej.
kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi poczty elektronicznej.

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Pojęcie poczty elektronicznej (e-mail) i jej wykorzystanie.
Wyjaśnienie pojęcie poczty elektronicznej (e-mail) oraz charakterystyka jej podstawowych zastosowań. Budowa adresu e-mail. Zagrożenia związane z otrzymywaniem oszukańczej i niepożądanej poczty, możliwość infekcji komputera przez e-maile. Phishing.

2. Obsługa poczty elektronicznej.
Ćwiczenia w wysyłaniu wiadomości pocztowych, wstawianie adresów odbiorców w polach: DO, DW i UDW. Dodawanie i usuwanie załączników. Ustawianie priorytetów, dodawanie podpisów. Stosowanie dostępnych narzędzi i ustawień oraz organizacji poczty. Autoresponder.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 7.

Tematyka:
Dzielenie się informacjami z użytkownikami sieci.
Korzystanie z podstawowych usług on-line.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności w zakresie dzielenia się informacjami w sieci.

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności w zakresie wymiany informacji w sieci
kształtowanie umiejętności korzystania z podstawowych usług on-line

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Dzielenie się informacjami z użytkownikami sieci, platformy współpracy.
Pokaz i wykład na temat platform sieci współpracy i możliwości dzielenia się informacjami z innymi użytkownikami sieci. Społeczności internetowe, portale internetowe. Komunikacja online (poprzez sieć) –  praktyczne ćwiczenia.

2. Korzystanie z podstawowych usług on-line. Wykład – podstawowe funkcjonalności usług online. Pogadanka – uczestnictwo w wymianie informacji – networking.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 8.

Tematyka:
Korzystanie z usług w zakresie administracji, zdrowia, bankowości, kultury.
Netetykieta. Tożsamość cyfrowa.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności korzystania z usług on-line
Netetykieta. Tożsamość cyfrowa.

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności korzystania z usług w zakresie administracji, zdrowia, bankowości, kultury
kształtowanie właściwych nawyków – netetykieta
kształtowanie właściwych nawyków – tożsamość cyfrowa

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Korzystanie z usług w zakresie administracji, zdrowia, bankowości, kultury. Praktyczne ćwiczenia w korzystaniu z podstawowych funkcjonalności usług online (urzędy, placówki służby zdrowia, szpital, bankowość internetowa, usługi e-governance).

2. Tożsamość cyfrowa.
Pogadanka – stosowanie podstawowych normy obowiązujące w kontaktach online oraz zasad netykiety. Kształtowanie własnej tożsamości wirtualną i śledzenie swoich śladów w sieci. Zagrożenia związane z tożsamością cyfrową

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 9.

Tematyka:
Tworzenie dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy.
Edycja dokumentów, modyfikacja  i integracja treści.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności tworzenia dokumentów, ich edycji,
modyfikacji i integracji

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności tworzenie dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy
kształtowanie umiejętności edycji dokumentów, ich modyfikacji i integracji treści

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy.
Wykład na temat zasad edycji tekstu, wstawania obiektów do dokumentów. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy.

2. Edycja dokumentów, modyfikacja i integracja treści.
Praktyczne ćwiczenia w edycji, modyfikacji  i integracji treści dokumentów zawierających tekst, tabele, wykresy, obrazy.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 10.

Tematyka:
Formatowanie treści dokumentów.
Tworzenie multimedialnych treści cyfrowych. 

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności formatowania dokumentów i tworzenia multimedialnych treści cyfrowych

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności formatowania dokumentów
kształtowanie umiejętności tworzenia multimedialnych treści cyfrowych

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Formatowanie treści dokumentów.
Wyjaśnienie pojęcia formatowania. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentów i formatowaniu ich zawartości –  tekstu, tabel, wykresów, obrazów i innych obiektów

2. Tworzenie multimedialnych treści cyfrowych – grafika, nagrania audio, video.
Pokaz i wykład na temat multimedialnych treści cyfrowych. Praktyczne ćwiczenia. Praca z grafiką, nagraniami audio, klipami video. Zapisywanie multimedialnych treści cyfrowych.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 11.

Tematyka:
Zapisywanie treści, w tym treści multimedialnych.
Tworzenie własnego przekazu z wykorzystaniem istniejących treści.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności zapisywania treści i tworzenia własnego przekazu

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności zapisywania treści w różnych formatach
kształtowanie umiejętności tworzenia własnego przekazu z wykorzystaniem istniejących treści

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Zapisywanie treści, w tym treści multimedialnych w różnych formatach.
Wykład – podstawowe formaty plików zawierających różne treści. Praktyczne ćwiczenia w zapisywaniu treści, w tym treści multimedialnych w popularnych formatach.

2. Tworzenie własnego przekazu z wykorzystaniem istniejących treści związanego z administracją, zdrowiem, bankowością lub kulturą.
Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu własnego przekazu z wykorzystaniem istniejących treści na temat podstawowych usług online (urzędy, placówki służby zdrowia, szpital, bankowość internetowa, usługi e-governance).

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 12.

Tematyka:
Prawa autorskie, własność intelektualna. Licencje oprogramowania.
Ustawienia i programowanie aplikacji.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

 Cel ogólny: kształtowanie nawyku szanowania prawa autorskiego, własności intelektualnej i zapisów licencji oprogramowania oraz kształtowanie umiejętności ustawiania i programowania aplikacji.

Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku szanowania prawa autorskiego, własności intelektualnej
kształtowanie nawyku szanowania zapisów licencji oprogramowania
kształtowanie umiejętności ustawiania i programowania aplikacji

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Prawa autorskie, własność intelektualna. Licencje oprogramowania.
Wykład, pogadanka – na temat prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, licencji oprogramowania. Poszanowanie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, zapisów licencji oprogramowania Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji na temat popularnych licencji.

2. Ustawienia i programowanie aplikacji.
Pokaz i wykład dotyczący zmian funkcji oprogramowania i aplikacji (ustawienia podstawowe), wprowadzania zmian do oprogramowania i aplikacji (ustawienia zaawansowane, podstawowe zmiany w programach).

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 13.

Tematyka:
Bezpieczeństwo urządzeń i danych.
Ochrona danych osobowych.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Cel ogólny: kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo urządzeń i danych oraz ochrona danych osobowych.

Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku i umiejętności dbania o bezpieczeństwo urządzeń i danych
kształtowanie nawyku ochrony  danych osobowych

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Bezpieczeństwo urządzeń i danych.
Wykład i dyskusja na temat bezpieczeństwa urządzeń oraz bezpieczeństwa danych, zasad bezpieczeństwa, wdrażania podstawowych czynności zabezpieczających (używanie oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych, stosowanie haseł). Praktycznie ćwiczenia w wykorzystaniu oprogramowania antywirusowego.

2. Ochrona własnych danych osobowych i innych osób.
Wykład i dyskusja na temat ochrony danych osobowych własnych i innych osób.
Podstawowe prawa i obowiązki dotyczące ochrony danych, zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 14.

Tematyka:
Skutki korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla zdrowia i środowiska naturalnego 

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Cel ogólny: kształtowanie nawyku dbania o zdrowie i środowisko naturalne

Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku i umiejętności dbania o zdrowie podczas korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
kształtowanie nawyku i umiejętności dbania o środowisko naturalne podczas korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wykład i dyskusja – przestrzeganie zasad bezpiecznej, higienicznej i ergonomicznej pracy z komputerem. Zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego. Cyberprzemoc.

2. Skutki korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla środowiska naturalnego.
Pokaz i wykład na temat skutków korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla środowiska naturalnego. Oszczędzanie energii, recycling sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Ćwiczenia – wyszukiwanie informacji na temat dbałości o zdrowie i środowisko.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Scenariusz 15.

Tematyka:
Rozwiązywanie problemów technicznych i systemowych. 

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych i systemowych.

Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów systemowych
kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi do rozwiązywania problemów

Rola prowadzącego – trenera:

Prowadzący – trener posiada wiedzę na temat potrzeb oraz możliwości uczestników niezbędną do zaprojektowania oraz przeprowadzenia zajęć, tworzy warunki uczenia się uczestników, stosuje odpowiednie techniki i metody szkoleniowe, aktywnie i adekwatnie reaguje na zaistniałe sytuacje w procesie szkoleniowym. Motywuje i aktywizuje uczestników, stosuje adekwatne do potrzeb metody ewaluacji efektów uczenia.

Rola uczestnika – ucznia w wieku 10 – 18 lat:

Uczestnik rozwija własne kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, nabywa i poszerza wiedzę o przekazywanych treściach. Uczy się, zadając pytania, uczestnicząc w dyskusjach, rozwiązując problemy, wykonując ćwiczenia.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Metody pracy: asymilacji wiedzy – wykład, pokaz, problemowa, praktyczne ćwiczenia

Opis zadań:

1. Rozwiązywanie problemów technicznych i systemowych.
Wykład – najczęstsze problemy techniczne ze sprzętem oraz problemy z systemem operacyjnym. Korzystanie z pomocy i wsparcia technicznego. Ćwiczenie praktyczne – wyszukiwanie informacji na zadany temat dotyczący rozwiązania konkretnego problemu.

2. Narzędzia do rozwiązywania problemów technicznych i systemowych.
Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów. Postępowanie ze złośliwym oprogramowaniem. Narzędzia diagnostyczne oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz sieci.

Sposób realizacji zadań:

Realizacja zajęć opiera się na założeniach dydaktycznych z uwzględnieniem możliwości  dostosowania scenariusza zajęć do możliwości uczestników oraz bieżącej sytuacji szkoleniowej. Dla bardziej zaawansowanych uczestników może podnieść trudność zadań, modyfikując ćwiczenia poprzez zwiększenie wykorzystywanych elementów i zalecanych do wykonania czynności, zaś dla uczestników mniej zaawansowanych może zmniejszyć liczbę elementów do wykonania w poszczególnych ćwiczeniach.

Uczestnik posługuje się komputerem korzystając z jego możliwości i oprogramowania. Komunikuje się i współpracuje z innymi uczestnikami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas szkolenia przestrzega się zasad prawa dotyczących cyfrowych środków przekazu oraz netykiety, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami cyfrowymi, posługuje się technologią w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego.