W terminie 1724 września 2021 roku odbędzie się rekrutacja dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach stacjonarnych ECDL i Lego Spike.
Nabór będzie prowadzony na dwa sposoby:
1. Poprzez osobiste spotkanie pracownika Gminnej Samorządowej Instytucji Kultury z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, które ma brać udział  w zajęciach. W tym przypadku Pracownik GSIK wypełnia formularz elektroniczny  zgłoszenia  wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, drukuje wersję papierową, którą podpisuje ro- dzic/opiekun prawny.

2. Poprzez wysłanie do rodzica/opiekuna prawnego dziecka maila z linkiem do formularza  elektronicznego. W tym przypadku rodzic/opiekun prawny samodzielnie wypełnia formularz  elektroniczny zgłoszenia, drukuje go i dostarcza podpisany formularz zgłoszenia do siedziby  GSIK
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z OŚRODKAMI KULTURY I BIBLIOTEKAMI W SUBREGIONIE POZNAŃSKIM, PILSKIM, SZCZECIŃSKIM I ZIELONOGÓRSKIM