Rekrutacja Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury

Do wszystkich Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury z 4 obszarów NUTS-3 zostało wysłane zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym na terenie macierzystego NUTS3. Procedura przystąpienia do projektu jest nieskomplikowana. Wystarczy uzupełnić dwa dokumenty: „Deklarację udziału w Projekcie” oraz „Umowę o współpracy” z załącznikami i odesłać je mailem. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura postępowania.

Kryteria udziału GSIK:

 • Posiadanie statusu GSIK , czyli działanie na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95, z późn. zm.).
 • Miejsce działania – obszar NUTS-3, na terenie którego realizowany jest Projekt.

 • Podpisanie „Deklaracji udziału w Projekcie” – dokument zatwierdzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Procedura zgłoszenia GSIK do Projektu:

 • Wypełnić dokument „Deklaracja udziału w Projekcie”.

 • Wydrukować wypełniony dokument i podpisać przez osobę uprawnioną. Umieścić na dokumencie pieczęć adresową Placówki.

 • Wykonać skan dokumentu „Deklaracja udziału w Projekcie” i zapisać go na dysku komputera.

 • Uzupełnić na komputerze dane w pliku „Umowa o współpracy”. Umowa dostarczona jest w formie pliku PDF Adobe Acrobat. W Umowie znajdują się niebieskie pola, należy je uzupełnić korzystając z przeglądarki Adobe Reader. Po uzupełnieniu plik należy zapisać na dysku komputera.

 • Wybór pracownika do udziału w projekcie przeprowadzić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji “Rekrutacja Pracowników GSIK” poniżej.

  .

 • Wysłać mailem trzy załączniki na adres mailowy z którego otrzymali Państwo zaproszenie do udziału w projekcie:
  a. Skan wypełnionej i podpisanej „Deklaracji udziału w Projekcie”.
  b. Uzupełnioną umowę o współpracy w postaci pliku PDF.
  c. Uzupełniony załącznik nr 4 do umowy w postaci pliku PDF.

 • Biuro projektu – po otrzymaniu maila od GSIK – drukuje 2 kompletne egzemplarze Umowy. Dwa podpisane egzemplarze umowy zostają wraz z kopertą zwrotną wysłane do Placówki aplikującej do projektu.

 • Placówka po otrzymaniu 2 egzemplarzy „Umowy o współpracy” w wersji papierowej podpisuje je. Załącznik nr 4 podpisuje Pracownik Placówki zgłoszony do udziału w Projekcie. Placówka odsyła w załączonej kopercie:
  a. Jeden egzemplarz „Umowy o współpracy” z 4 załącznikami
  b. Oryginał dokumentu „Deklaracja udziału w Projekcie” do Biura Projektu na adres: Fundacja eSzkoła 60-178 Poznań ul. Ścinawska 19

 • Koniec procedury zgłoszenia Placówki do udziału w projekcie.

Rekrutacja Pracowników GSIK

Każdy GSIK zgłasza do projektu jednego pracownika, który spełnia wymagania w zakresie kompetencji cyfrowych (uzyska odpowiedni wynik w “Teście kompetencji DIGCOMP A”). Przycisk “Test kompetencji DIGCOMP A” otworzy stronę , na której można wykonać test. Pracownik ten bierze udział w dwóch szkoleniach zdalnych (30 h każdy), a następnie prowadzi zajęcia praktyczne z dziećmi i młodzieżą w wieku 10-18 lat.

Kryteria udziału Pracownika GSIK:

 • Pracownik zgłaszany do projektu musi być zatrudniony w GSIK na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
  Uwaga: z udziału w projekcie wyłączeni są pracownicy zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela.

 • Zgłoszenie Pracownika przez GSIK do udziału w projekcie (Załącznik nr 2 do „Umowy o współpracy”).

 • Posiadanie kompetencji cyfrowych na poziomie DIGCOMP A. (Weryfikacja testem wykonywanym przez Pracownika GSIK wykorzystując przycisk “Test kompetencji DIGCOMP A” poniżej).

 • Wypełnienie przez Pracownika GSIK dokumentów zgłoszeniowych (Załącznik nr 4 do „Umowy o współpracy”).

Procedura zgłoszenia Pracownika GSIK do udziału w projekcie

 • Dyrektor Placówki zgłasza Pracownika GSIK do udziału w projekcie w załączniku nr 2 do „Umowy o współpracy”.

 • Pracownik wykonuje test kompetencji cyfrowych na poziomie DIGCOMP A w trybie online korzystając z przycisku poniżej. Wykonanie testu będzie możliwe po wprowadzeniu unikatowego kodu dostępu wpisanego na stronie testu. Kod zostanie przesłany do GSIK przez Organizatora po otrzymaniu skanu „Deklaracji udziału w Projekcie”.

 • Pracownik uzupełnia dane w załącznikiem nr 4 do „Umowy o współpracy” i przekazuje je osobie zgłaszającej GSIK do projektu.

TEST KOMPETENCJI DIGCOMP A

Rekrutacja Dzieci i Młodzieży

Dzieci i młodzież będą brały udział w zajęciach organizowanych na teren GSIK. W programie są dwa cykle zajęć:
1. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL.
2. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się z dwóch obszarów tematycznych (2 x 30 godzin).
W każdym GSIK rekrutowany jest ośmioosobowy zespół dzieci i młodzieży w wieku od 10-18 lat. Za rekrutację odpowiada Pracownik Placówki skierowany do projektu. Placówki zostaną wyposażone w plakaty informujące o projekcie. Informacja o projekcie zostanie również wysłana do szkół.
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą zaplanowane są na okres od października 2021 r. do marca 2022 r.

Kryteria udziału Dzieci i Młodzieży:

 • Wiek pomiędzy 10 a 18 rokiem życia,

 • Zamieszkanie na obszarze NUTS-3, w którym realizowany jest projekt. Nie jest warunkiem zamieszkanie na terenie Gminy, a nawet Powiatu, w którym znajduje się Placówka.

 • Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

 • Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2021r.

Procedura zgłoszenia do Projektu dzieci i młodzieży zostanie opublikowana w połowie sierpnia 2021r.

Dokumenty do pobrania

Uwaga.
Dokument przeznaczony do uzupełniania (Ankieta techniczna) musi przed uzupełnianiem zostać zapisany na dysku. Uzupełnianie go po otwarciu w Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej uniemożliwi jego zapis z wstawioną zawartością.

NUTS-3 Zielonogórski

Powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, żarski, wschowski, zielonogórski, żagański, m. Zielona Góra