Etapy Projektów – kamienie milowe

ETAP 1

Rekrutacja GSIK

Celem tego etapu jest pozyskanie GSIK do projektu, stworzenie listy Pracowników GSIK biorących udział w Projekcie oraz podpisanie Umów o współpracy.

ETAP 2

Dostawa laboratoriów do GSIK

Wszystkie GSIK biorące udział w projektach Liga eSzkoła zostaną doposażone w kompletne laboratoria kodowania w oparciu o programowalne zestawy klocków LEGO®:

  • Dwa zestawy LEGO® SPIKE Prime

  • Dwa komputery typu notebook

  • Dwa tablety

  • Komplet materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników (Pracownik GSIK + zespół dzieci i mło-dzieży) z odbywających 30 godzinne zajęcia e-Citizen ECDL oraz 30 godzinne zajęcia z LEGO® SPIKE Prime.

  • Zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League: mata przejazdowa oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie.

Cały zestaw wyposażenia przechodzi na własność GSIK po zakończeniu projektu.

ETAP 3

Szkolenia dla Pracowników GSIK

Przygotowanie pracowników GSIK zostanie zrealizowane w formie dwóch szkoleń zdalnych realizowanych za pośrednictwem platformy Webex. Każde ze szkoleń potrwa 30 godzin lekcyjnych i zostanie podzielone na 10 spotkań wirtualnych po 3 godziny każde.

e-Citizen ECDL

Szkolenie oparte na międzynarodowym systemie certyfikacji przyjętym w Unii Europejskiej. Ten blok szkole-niowy w zakresie umiejętności wykorzystania komputera i Internetu e-Citizen ECDL dla Pracowników GSIK oraz Dzieci i Młodzieży umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu umiejętności. Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem prowadzonym w trybie zdalnym.

Szkolenie z programowania i obsługi robotów LEGO® Spike Prime

Szkolenie z programowania przygotowuje pracowników GSIK do pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzysta-niem dedykowanego laboratorium programowania i robotyki LEGO® Spike Prime. Program zajęć jest dostosowany do przewidywanych do wykonania w ramach konkursu FIRST® LEGO® League 2 zadań. Udział w konkursie nie jest częścią Projektu.

ETAP 4

Zajęcia praktyczne z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia praktyczne z Dziećmi i Młodzieżą

Każdy z GSIK rekrutuje 8 osobowy zespół Dzieci i Młodzieży do udziału w zajęciach praktycznych. Procedura rekrutacji Dzieci i Młodzieży została opisana tutaj.
Dzieci i młodzież będą brały udział w zajęciach organizowanych na teren GSIK. W programie są dwa cykle zajęć:
1. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL.
2. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących zajęcia z LEGO® SPIKE Prime

Każdy z Pracowników GSIK biorący udział w Projekcie otrzyma wsparcie zewnętrznego Trenera, który będzie współuczestniczył w prowadzeniu zajęć w czasie 15 godzin zajęć e-Citizen oraz 15 godzin zajęć LEGO®.

Struktura organizacyjna Projektów

Przyjęto następujące założenia organizacyjne każdego z projektów:

1. Z każdego GSIK w projekcie bierze udział 1 pracownik GSIK.
2. W każdym GSIK zorganizowany będzie 8 osobowy zespół Dzieci i Młodzieży

3. Każdy Pracownik GSIK przechodzi dwa szkolenia po 30 godzin lekcyjnych każde, łącznie 60 godzin kształcenia zdalnego realizowanego za pośrednictwem platformy telekonferencyjnej WEBEX.
4. Każdy z Pracowników GSIK prowadzi zajęcia praktyczne Dziećmi i Młodzieżą i otrzymuje wsparcie zewnętrznego trenera w liczbie 15 godzin dla każdego z dwóch tematów.

Finansowanie Projektów

Liga eSzkoła NUTS 3 – Pilski umowa POPC.03.02.00-00-0537/19, wartość umowy 1 246 897,04 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1 055 248,95 zł
Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański umowa POPC.03.02.00-00-0538/19, wartość umowy 1 318 367,76 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1 115 734,61 zł
Liga eSzkoła NUTS 3 – Szczeciński umowa POPC.03.02.00-00-0539/19, wartość umowy 1 318 367,76 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1 115 734,61 zł
Liga eSzkoła NUTS 3 – Zielonogórski umowa POPC.03.02.00-00-0540/19, wartość umowy 1 358 581,64 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1 149 767,62 zł