Pytania i odpowiedzi

Do projektu może przystąpić tylko główna placówka. Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyłączyła filie z samodzielnego udziału w projekcie. Nie oznacza to jednak, że zajęcia nie mogą odbywać się na terenie filii. Placówka, która posiada filie może w dowolny sposób na terenie posiadanych filii zorganizować zajęcia.

W przypadku rezygnacji Placówka musi oddać sprzęt i materiały szkoleniowe, które otrzymała. Rezygnacja wymaga uzasadnienia na piśmie podpisanego przez Organ Prowadzący.

Placówka biorąca udział w Projekcie nie ponosi kosztów: wyposażenia, materiałów szkoleniowych, udziału Pracownika w szkoleniach oraz kosztów Trenera zewnętrznego uczestniczącego w zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Projekt nie refinansuje kosztów wynikających z: wykorzystania sali w placówce na zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz kosztów administracyjnych związanych z drukowaniem dokumentacji zajęć – list obecności.

Będzie najbardziej komfortowo, jeżeli zajęcia będą odbywać się w oddzielnej sali, ale nie ma takiego wymogu. Nie ma żadnych specjalnych wymogów co do wyposażenia Sali. Sala musi być wyposażona w stoły i krzesła dla grupy 8-osobowej z dwoma prowadzącymi. Bardzo przydatny będzie zapewne projektor multimedialny i ekran. Uczestnicy muszą mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Jeżeli Placówka nie posiada dostępu do Internetu i sieci Wi-Fi to należy to zaznaczyć w Ankiecie technicznej dostarczonej do Placówki. W tym przypadku Organizator dostarczy modem 4G z funkcją Wi-Fi na czas projektu.

Placówka otrzyma dostęp do systemu zarządzania szkoleniami, utrzymywanemu przez Organizatora w Internecie. Pracownik Placówki w ramach szkolenia zostanie przeszklony w zakresie jego wykorzystania. System pozwalana na: stworzenie harmonogramu zajęć, wprowadzenie uczestników, rejestrowanie obecności, drukowanie list obecności, drukowanie dyplomów dla uczestników. Ponadto prowadzący będzie miał obowiązek wpisywania do systemu informacji na temat treści kolejnych zajęć. Placówka nie tworzy samodzielnie żadnych dokumentów ani ich wzorów.

Nie oczekujemy żadnych pisemnych protokołów od Dyrektora Placówki, potwierdzających pracę Pracownika. Chodzi oczywiście tylko o nadzór i dopilnowanie rzetelności. Jednym z elementów kontroli pracy Pracownika będzie jakość obsługi systemu zarządzania szkoleniami.

Nie mamy żadnych ponadstandardowych wymagań. W interesie Placówki jest przechowywanie wyposażenia w taki sposób, aby uniknąć kradzieży czy dewastacji. Sprzęt przechodzi na własność Placówki po zakończeniu Projektu. Jego utrata w czasie trwania projektu będzie skutkowała koniecznością odtworzenia go na własny koszt. Szafa i pomieszczenie zamykane na klucz to minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Można również cały zestaw o wartości około 10 tysięcy złotych ubezpieczyć, ale koszt ubezpieczenia nie jest refundowany przez Organizatora.

Promocja projektu będzie odbywała się za pośrednictwem strony internetowej projektu, a także w mediach lokalnych i mediach społecznościowych. Organizator dostarczy ulotki dla rodziców, dzieci i młodzieży informujące o możliwości udziału w Projekcie. Ponadto w miarę możliwości epidemiologicznych będą organizowane spotkania na terenie Gminy.

Pracownik nie będzie musiał pisać oddzielnych relacji z przebiegu zajęć. Pracownik odnotowuje postęp zajęć tylko w systemie elektronicznym dostarczonym przez Organizatora. Oczywiście oczekujemy gotowości do udzielenia odpowiedzi na pytania redaktora strony internetowej lub do udzielenia wywiadu na temat Projektu.

Tak pracownik zatrudniony ½ etatu może być uczestnikiem Projektu.

Tak Dyrektor GSIK może być uczestnikiem projektu.

Pracownika wyznacza dyrektor GSIK. Należy oczywiście skierować do Projektu osobę, która będzie w stanie poradzić sobie z tematyką. W przypadku rezygnacji Pracownika z powodów losowych GSIK musi wyznaczyć innego pracownika. Organizator Projektu dołoży starań, aby przygotować go do udziału w Projekcie.

Nie ma takich ograniczeń. W projekcie może uczestniczyć każda samodzielna Placówka GSIK z terenu gminy. Wyłączone z samodzielnego udziału są tylko filie Placówek GSIK.

Rodzaje gmin oraz obszary miejskie i wiejskie w statystyce publicznej wyodrębnia się na podstawie podziału terytorialnego kraju przy użyciu identyfikatorów Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Jest to podział formalny, oparty wyłącznie na kryterium administracyjnym. Wyróżniane są trzy rodzaje gmin:

  • gminy miejskie, których granice pokrywają się z granicą miasta tworzącego gminę (gminy miejskie mogą być także miastami na prawach powiatu);
  • gminy miejsko-wiejskie, w których skład wchodzą zarówno miasta w granicach administracyjnych, jak i obszary poza granicami miast;
  • gminy wiejskie, które na swoim obszarze nie posiadają miast.

Wszystkie placówki pochodzące z tych trzech typów gmin mają prawo do udziału w Projekcie.

Na przykład w Obrzycku w Powiecie Szamotulskim istnieją dwie placówki: Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Obrzycku. Obie te Placówki mają prawo do udziału w Projekcie. Wynika to z faktu, że istnieją dwie gminy Obrzycko:

Jednostka podziału terytorialnego Powiat Województwo
Obrzycko (3024011) gmina miejska szamotulski (3024) WIELKOPOLSKIE (30)
Obrzycko (3024012) gmina wiejska szamotulski (3024) WIELKOPOLSKIE (30)

Przeszkoleni w ramach projektu mogą być zarówno pracownicy na etacie jak i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej w danej gminnej samorządowej instytucji kultury.